ข่าววันที่ 03 ตุลาคม 2560   จำนวนผู้อ่าน 167 คน แบ่งบัน
กิจกรรม สัปดาห์การจัดการความรู้ KM
    เมื่อ ๒๙ ก.ย. ๖๐ บชร.๓ จัดกิจกรรม สัปดาห์การจัดการความรู้ KM ให้กับกำลังพลภายในหน่วย
เพื่อจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน มีการนำเสนอบอร์ดการจัดการความรู้ของแต่ละหน่วย และการจัดประกวด
การนำเสนอคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยผ่านเวที โดยมี พล.ต.ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผบ.บชร.๓ เป็นประธาน
ณ อาคารอเนกประสงค์ บชร.๓

ผู้ประกาศข่าว : TiTanic
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved