ข่าววันที่ 19 พฤศจิกายน 2556   จำนวนผู้อ่าน 266 คน แบ่งบัน
กฎหมายเกี่ยวกับการเช่าที่ดิน
    
            
         เกษตรกรซึ่งไม่มีที่ดินทำกินของตนเอง ก็ล้วนแต่ต้องเช่าที่ดิน บรรดาเถ้าแก่ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน
ทั้งหลาย ย่อมต้องการหาประโยชน์จากที่ดินของตนเองอย่างเต็มที่ เช่น เก็บค่าเช่าในอัตราสูง หรือมีข้อตกลง
ซึ่งไม่เป็นธรรมแก่ผู้เช่าที่ดิน ซึ่งหากปล่อยให้มีการทำสัญญาตกลงกันเองแล้ว ผู้เช่าที่ดินซึ่งมีฐานะยากจน
และเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ ย่อมตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบ ดังนั้น จำเป็นต้องมีกฎหมายเพื่อ
คุ้มครองเกษตรกร ซึ่งเป็นผู้เช่าที่ดินให้มีความมั่นคงในการเช่าที่ดินและให้ความเป็นธรรมแก่ทั้งผู้เช่า และ
ผู้ให้เช่าโดยกำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ไว้เป็นพิเศษเพื่อบังคับแก่ผู้เช่าที่ดินและผู้ให้เช่าที่ดิน
แต่เดิมนั้นก็มี พระราชบัญญัติควบคุมการเช่านา พ.ศ. ๒๕๑๗ อยู่แล้ว แต่เนื่องจากกฎหมายนั้น มี
รายละเอียดที่ไม่เหมาะสมหลายประการจึงแก้ไขโดยมีกฎหมายการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔
เพื่อให้มีผลใช้บังคับอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยรวมถึง การเช่าที่ดินเพื่อประกอบการเกษตรกรรมอย่าง
อื่น ๆ นอกจากการเช่านาด้วย (โดยรัฐบาลจะต้องออกพระราชกฤษฎีกาพิเศษ)

อ่านต่อ 
ขอบคุณที่มาจาก http://www.moj.go.th/th/cms/detail.php?id=429
ผู้ประกาศข่าว : Moniter
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved