ข่าววันที่ 19 พฤศจิกายน 2556   จำนวนผู้อ่าน 333 คน แบ่งบัน
ศธ.ขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ ไอซีที เตรียมจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
      นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึง การจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ว่า โครงการนี้ เป็นหนึ่งในกลไกตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้ประกาศไว้เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 เพื่อให้ใช้เทคโนโลยีอย่างเต็มศักยภาพของประเทศไทย และสามารถเชื่อมโยงสื่อสารถึงกันได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ซึ่ง ใน พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ 2542 ให้ความสำคัญกำหนดไว้ในหมวดที่ 9 มาตรา 69 กว่า 10 ปีมาแล้ว แต่ ยังไม่มีสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเกิดขึ้น วันนี้ตนจึงอยากให้มีการระดมสมองเพื่อเดินหน้าในการจัดตั้งสถาบันฯ ให้เป็นผลสำเร็จ เพราะปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ(ICT)มีความก้าวหน้าและมีความจำเป็นมาก ทั่วโลกให้ความสำคัญและใช้ ICT ขับเคลื่อนการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม เป็นเครื่องมือและกลไกในการกระจายโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการพื้นฐาน การเรียนรู้ และการบริการทางการแพทย์ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้ประกาศไว้ ว่า จะ“เร่งนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิรูปการเรียนรู้” เป็นนโยบายสำคัญครอบคลุมในเรื่องมาตรฐานเนื้อหาที่จะนำมาบรรจุไว้ในแท็บเล็ต มาตรฐานการเรียนการสอน โดยใช้ ICT แบบฝึกหัด แบบวัดประเมินผล การปฏิรูปการเรียนการสอน การพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนยุคใหม่ ?
          นายจาตุรนต์ กล่าวต่อว่า ครูต้องส่งเสริมให้เด็กรู้จักค้นหา คิด วิเคราะห์ ทำความเข้าใจ สามารถใช้ ICT เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิผล สอนอย่างมืออาชีพ มีมาตรฐานการเรียนการสอน มีการวัดผลที่ได้มาตรฐาน สามารถใช้ ICT เป็นเครื่องมือให้เกิดระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตในสังคมไทย และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ที่จะตั้งขึ้น จึงต้องพิจารณาให้ครอบคลุมภาพรวม ภาพใหญ่ เช่นในประเทศเกาหลีใต้ ให้ความสำคัญในภาพรวมโดยการดำเนินการเป็น Phase ใช้เวลาหลายปี มีแผนแม่บทซึ่งจำเป็น เพราะจะทำให้ทราบว่าแต่ละส่วน แต่ละเรื่องจะเชื่อมต่อ หรือหนุนเสริมกันอย่างไร มีมาตรฐานอย่างไร ควบคุมคุณภาพได้อย่าง เป็นต้น ในเรื่องเทคโนโลยี มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ต้องช่วยกันคิดว่า ประเทศไทยจะใช้บทเรียนจากประเทศอื่น ๆ ลดระยะเวลาการดำเนินการได้อย่างไร และจะสนับสนุนนโยบายอื่น ๆ ให้บรรลุผลอย่างไร เช่นการกระจายโอกาส และการปฏิรูปการเรียนการสอน ?
          นายกิตติ ลิ่มสกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ได้มีการจัดประชุมปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ไปแล้ว เพื่อระดมสมองในการจัดตั้งสถาบันฯ เพื่อเป็นหน่วยงานกลางทำหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผน ส่งเสริมและประสานวิจัย การพัฒนาและการใช้ รวมทั้งประเมินคุณภาพ และประสิทธิภาพของการผลิตและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อเร่งรัดการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้ประสบผลสำเร็จโดยเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการขึ้น 5 คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการด้านการบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา คณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการองค์กร คณะอนุกรรมการด้านการบริหารสินทรัพย์ขององค์กร คณะอนุกรรมการด้านการสนองประโยชน์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร และคณะอนุกรรมการยกร่างระเบียบกฎหมายการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

          ที่มา: http://www.naewna.com  , http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=34828&Key=hotnews

ผู้ประกาศข่าว : Moniter
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved