ข่าววันที่ 26 กันยายน 2556   จำนวนผู้อ่าน 224 คน แบ่งบัน
ว.วชิรเมธี' ห่วงคนไทยไม่เห็นความสำคัญ 3 สถาบัน
    

เมื่อวันที่ 25 ก.ย. ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี(ว.วชิรเมธี) ผอ.สถาบันวิมุตตยาลัย ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง"ธัมมิกราชากับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย" ในโอกาสครบรอบ 15 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง" ว่า พระราชา พระมหากษัตริย์ และความเป็นผู้นำ หมายถึงควรยึดหลักทศพิธราชธรรม หรือธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นหลักยึดในการประพฤติปฎิบัติตน ปัจจุบันโลกอยู่ในยุคข้อมูลข่าวสาร ยุคดิจิตอล ที่ทุกสิ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจนผู้คนไม่สามารถปรับตัวได้ทัน ที่ผ่านมาประเทศไทยอยู่ในยุคเกษตรกรรมที่อยู่แบบพอเพียง สังคมไม่สลับซับซ้อน แต่พอเข้าสูุ่ยุคอุตสาหกรรมการเปลี่ยนแปลงของโลกไม่รอใคร สังคมไทยเกิดความสลับซับซ้อน แรงงานกว่าครึ่งมุ่งเข้าสู่เมือง ทิ้งคนแแก่และลูกหลานไว้ในชนบท ขณะที่ค่านิยมที่ดีหลายอย่างพังทลาย โดยเฉพาะที่พังก่อนใครคือสถาบันครอบครัว ที่จากเดิมจะเป็นครอบครับขยายกลายเป็นครอบครัวเชิงเดี่ยว ชุมชนแตกสลาย กลายเป็นเมืองโตเดี่ยวที่ติดอันดับโลก ส่วนเด็กขาดความรู้ความเข้าใจในอัตลักษณ์ความเป็นไทย เช่น การเป็นคนดี อยู่อย่างพอเพียงถูกมองว่าเชย ส่วนการศึกษาไทยก็ติดอันดับเกือบรั้งท้ายที่ 8 ของอาเซียน พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี กล่าวอีกว่า ที่น่าเป็นห่วงคนไทยเริ่มไม่เห็นความสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สถาบัน ชาติแตกความสามัคคี สถาบันศาสนาถูกเขย่า เห็นจากขณะนี้พระไม่กล้าเทศน์ หรือสอน เพราะกลัวถูกจับผิด และสถาบันพระมหากษัตริย์ถูกทำให้เข้าใจผิด ซึ่งเป็นสิ่งที่บั่นทอนความมั่นคงของสังคมไทย ทั้งที่ 3 สถาบันเป็นสถาบันที่มีค่า อย่างไรก็ตามเชื้อโรคที่ทำให้เป็นเช่นนี้คือ คนไทยเชื่อกันง่ายขึ้นจนนำไปสู่ความขัดแย้ง ดังนั้นเป็นหน้าที่ของสถาบันการศึกษาที่จะต้องส่งเสริมคนรุ่นใหม่ให้เป็นนักคิด ไม่ใช่นักเชื่อ ขณะที่เสรีภาพต้องมาพร้อมกับคุณภาพ ไม่เช่นนั้นคนไทยจะกลายเป็นเหยื่อทำลายกันเอง ซึ่งเวลานี้ทั่วโลกต่างสร้างนวัตกรรม แต่คนไทยกลับสร้างความขัดแย้ง

ที่มาจาก http://www.dailynews.co.th/education/235721

ผู้ประกาศข่าว : Moniter
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved