ห้วงวันที่ ๔ - ๗ เม.ย. ๕๙ บชร.๓ ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ ให้กับเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ Army Summer Camp "ต้นกล้าคุณธรรม" จำนวน ๑๐๐ คน ณ แหล่งสมาคม พัน.ซบร.๒๓ บชร.๓ ภายในค่ายสมเด็จพระเอกาทศร  ข่าวเมื่อวันที่ 08 เมษายน 2559   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 169 คน
คุณขวัญใจ จิตตานนท์ ประธานชมรมแม่บ้าน บชร.๓ ได้นำแม่บ้าน บชร.๓ ร่วมกิจกรรมกาชาดพาโชค ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๕๙ ภายในสนามกีฬากลาง จว.พิษณุโลก โดยมีประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.๓ เป็นประธาน เมื่อ ๑๘ ม.ค. ๕๙  ข่าวเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 181 คน
 
จำนวนข่าวทั้งหมด : 605 ข่าว 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 | 22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |   
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved