ห้วงวันที่ ๔ - ๗ เม.ย. ๕๙ บชร.๓ ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ ให้กับเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ Army Summer Camp "ต้นกล้าคุณธรรม" จำนวน ๑๐๐ คน ณ แหล่งสมาคม พัน.ซบร.๒๓ บชร.๓ ภายในค่ายสมเด็จพระเอกาทศร  ข่าวเมื่อวันที่ 08 เมษายน 2559   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 166 คน
 
จำนวนข่าวทั้งหมด : 592 ข่าว 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 | 21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |   
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved