เมื่อ ๑๕ ก.ค.๕๙ บชร.๓ จัดให้มีการประชุมหน่วยสนับสนุนในพื้นที่ทภ.๓ ในเรื่อง สรุปผลการ เบิก-รับ , การจ่าย และ การจำหน่ายสป. ๒-๔ และ สป.๕ ฝึก-ศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ในไตรมาสที่ ๓ ณ ห้องประชุมอาคารวงค์วานิช ชั้น ๒ โดยมี พล.ต. ทรงวุฒิ จิตตานนท  ข่าวเมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2559   ผู้ประกาศข่าว menamejane   จำนวนผู้อ่าน 129 คน
เมื่อ ๑๔ ก.ค. ๕๙ รัฐบาล จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และเนื่องในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ได้กำหนดกิจกรรม "สวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ  ข่าวเมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2559   ผู้ประกาศข่าว menamejane   จำนวนผู้อ่าน 149 คน
เมื่อ ๑๒ - ๑๓ ก.ค.๕๙ พล.ต.ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผบ.บก.ควบคุม บชร.๓ ได้เป็นประธานพิธีเปิด กิจกรรม 'ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ เทิดไท้ ปีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ ฯ' เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และเนื่องในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินี  ข่าวเมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2559   ผู้ประกาศข่าว menamejane   จำนวนผู้อ่าน 129 คน
เมื่อ ๗ ก.ค. ๕๙ บชร.๓ ร่วมกับ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ปตท.สผ. โครงการ เอส.๑ ประจำปี ๒๕๕๙ ให้กับบุตรหลานกำลังพลที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี และสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ค่ายสมเด็จพร  ข่าวเมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2559   ผู้ประกาศข่าว menamejane   จำนวนผู้อ่าน 102 คน
เมื่อ ๕ - ๖ ก.ค. ๕๙ บชร.๓ จัดกิจกรรม 'ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ เทิดไท้ปีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติฯ' ในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และ ในโอกาสมหามงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๗ รอบ ในพื้นที่  ข่าวเมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2559   ผู้ประกาศข่าว menamejane   จำนวนผู้อ่าน 85 คน
เมื่อ ๒๘ มิ.ย. ๕๙ พล.ต. ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผบ.บชร.๓ พร้อมด้วย คุณขวัญใจ จิตตานนท์ ประธานชมรมแม่บ้าน บชร.๓ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จว.  ข่าวเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559   ผู้ประกาศข่าว menamejane   จำนวนผู้อ่าน 77 คน
เมื่อ ๒๘ มิ.ย. ๕๙ บชร.๓ จัดโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ในการดำเนินชีวิตตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ณ อาคารอเนกประสงค์ บชร.๓ โดยมี พ.อ. กฤษณะ ภู่ทอง เสธ.บชร.๓ เป็นประธาน  ข่าวเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559   ผู้ประกาศข่าว menamejane   จำนวนผู้อ่าน 80 คน
เมื่อ ๒๘ มิ.ย. ๕๙ บชร.๓ ให้การต้อนรับคณะเทศบาลเมืองอรัญญิก เพื่อมอบเงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนฯ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ โดยมี พล.ต. ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผบ.บชร.๓ พร้อมด้วย คุณขวัญใจ จิตตานนท์ ประธานชมรมแม่บ้าน บชร.๓ ร่  ข่าวเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559   ผู้ประกาศข่าว menamejane   จำนวนผู้อ่าน 89 คน
เมื่อ ๒๗ มิ.ย. ๕๙ บชร.๓ ให้การต้อนรับคณะ นายทหารจากประเทศสิงคโปร์ ณ เรือนรับรอง บชร.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559   ผู้ประกาศข่าว menamejane   จำนวนผู้อ่าน 73 คน
เมื่อ ๒๕ มิ.ย. ๕๙ บชร.๓ ได้กำหนดการเรียกพลเพื่อตรวจสอบและฝึกวิชาทหารประจำปี ๒๕๕๙ โดยให้กำลังพลสำรองเข้ารายงานตัวพร้อมบรรจุในบัญชีบรรจุกำลัง (บัญชี ๑/๕๙) จำนวน ๗๙ นาย ณ อาคารอเนกประสงค์ บชร.๓ โดยมี พล.ต. ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผบ.บชร.๓ เป็นประธาน  ข่าวเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559   ผู้ประกาศข่าว menamejane   จำนวนผู้อ่าน 67 คน
 
จำนวนข่าวทั้งหมด : 550 ข่าว 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 | 15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |   
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved