ห้วงวันที่ ๑๓ - ๒๔ มี.ค. ๖๐ บชร.๓ ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคสองแคว จัดการฝึกอบรมวิชาชีพ ๘ หลักสูตร ให้แก่ทหารกองประจำการที่จะปลดประจำการ จำนวน ๒๕๙ นาย ณ วิทยาลัยเทคนิคสองแควพิษณุโลก โดยมี พล.ต.ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผบ.บชร.๓ เป็นประธานในการมอบใบประกาศนียบัตร และปิด  ข่าวเมื่อวันที่ 05 เมษายน 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 75 คน
เมื่อ ๓๑ มี.ค. ๖๐ พ.อ.สราวุธ เมืองแมะ รอง ผบ.บชร.๓(๑) ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราช และการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๖๐ ณ ห้องคอนเวนชั่น ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ริเวอร์วิว  ข่าวเมื่อวันที่ 05 เมษายน 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 76 คน
เมื่อ ๓๐ มี.ค. ๖๐ บชร.๓ ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จัดการประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการเลี้ยงแพะ พันธุ์แบล็คเบงกอลและโครงการเพาะเมล็ดพันธุ์ผัก ณ ห้องประชุม บก.บชร.๓ โดยมี พ.อ.กฤษณะ ภู่ทอง เสธ.บชร.๓ ผู้แทน ผบ.บชร.๓ เป็นประธานในการประชุม  ข่าวเมื่อวันที่ 05 เมษายน 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 136 คน
เมื่อ ๓๐ มี.ค. ๖๐ พล.ต.ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผบ.บชร.๓ และคุณขวัญใจ จิตตานนท์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา บชร.๓ ร่วมในกิจกรรมบริจาคโลหิตของกำลังพลและครอบครัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุค  ข่าวเมื่อวันที่ 05 เมษายน 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 63 คน
เมื่อ ๒๓ มี.ค. ๖๐ หม่อมราชวงศ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ และคณะตรวจเยี่ยมโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) ทภ.๓ พื้นที่เลี้ยงแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล และพื้นที่เพาะเมล็ดพันธุ์ ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ โดยมี พล.ต.ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผบ.บชร.๓ ให้การต้อนรับ  ข่าวเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 158 คน
บชร.๓ จัดการฝึกอบรมเยาวชนเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในหน่วยทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ภายใต้ชื่อโครงการ " ยุวชนคนดีมีคุณธรรม น้อมนำคำสอนพ่อ " เพื่อมุ่งเน้นการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ การสร้างจิตสำนึกด้านความมั่นคงให้กับเยาวชน และการสร้างความจงรักภักดี  ข่าวเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 114 คน
เมื่อ ๑๘ มี.ค. ๖๐ ผบ.กกล.รส.จว.ส.ท. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก กอ.รมน.จว.ส.ท., หน.ส่วนราชการ ตลอดจนผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันสร้างฝายมีชีวิตแห่งที่ 2 ของ จว.ส.ท. ที่ลำห้วยแม่สิน บ้านห้วยโป้ หมู่ที่ 4 ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย โอกาสนี้ ประธานสมา  ข่าวเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 183 คน
เมื่อ ๑๕ มี.ค. ๖๐ กอง สบ.ทบ. ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมการส่งกำลังบำรุง สาย สบ. ณ บชร.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 143 คน
เมื่อ ๑๔ มี.ค. ๖๐ จก.ขส.ทบ. ได้เข้ามาตรวจเยี่ยม การส่งกำลังบำรุง สาย ขส. ณ บชร.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 115 คน
เมื่อ ๙ มี.ค. ๖๐ บชร.๓ จัดการอบรมให้ความรู้การปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย ณ สนามหน้า ร้อย.บก.บชร.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 98 คน
เมื่อ ๒๔ ก.พ. ๖๐ บชร.๓ ให้การต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมและร่วมกิจกรรม โครงการข้าวเกษตรอินทรีย์ ทภ.๓ บริเวณโครงการปลูกข้าว ป.พัน.๑๐๔ โดยมี พ.อ.อำนาจ ศรีมาก รอง.ผบ.บชร.๓(๒) ร่วมให้การต้อนรับ  ข่าวเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 177 คน
 
จำนวนข่าวทั้งหมด : 605 ข่าว 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 | 14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |   
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved