สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จำกัด
ตราสัญญลักษณ์สหกรณ์

ประวัติสหกรณ์

          สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 13 พฤษภาคม 2530 ทะเบียนสหกรณ์ที่ สทส. (อ) 55/2530 ตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2511 สมาชิกเข้าชื่อขอจดทะเบียนจำนวน 490 คน มีเงินค่าหุ้นรวมทั้งสิ้น 71,740 บาท และนายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืม และค้ำประกัน จำนวน 700,000 บาท ซึ่งเริ่มเปิดประกอบธุรกิจตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2530 เป็นต้นไป โดยมีวัตถุประสงค์ ที่ส่งเสริมการออมในหมู่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ โดยการ ถือหุ้น ฝากเงิน และให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกเมื่อมีความจำเป็น และเดือดร้นจนถึงปัจจุบัน

วิสัยทัศน์ (Vision)

vn"เป็นสถาบันการเงินที่มีมาตรฐาน บริหารโปร่งใส ใส่ใจสมาชิก พัฒนาคุณภาพชีวิตที่มั่นคง”พลตรี  ณพล     รังสรรค์สวัสดิ์

ประธานกรรมการ
       

สรุปสถานภาพสหกรณ์ออมทรัพย์ บชร.3 จำกัด 
ณ  วันที่  31 ต.ค. 55

1. สมาชิก 2,313 คน
2. สินทรัพย์ 400,006,335.04 บาท
3. หนี้สิน 172,911,490.48 บาท
4. ทุน 211,621,764.35 บาท
     4.1 ทุนเรือนหุ้น 184,004,920.00 บาท
     4.2 ทุนสำรอง 24,473,060.13 บาท
     4.3 อื่น ๆ 3,143,784.22 บาท

อัตราดอกเบี้ย

เงินฝากออมทรัพย์ ร้อยละ  3.00 ต่อปี ตั้งแต่ 1 ก.ย.52 
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ  3.65 ต่อปี (จ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือน) ตั้งแต่ 1 ก.พ.53
เงินกู้ (ทุกประเภท) ร้อยละ 6.45 ต่อปี ตั้งแต่ 1 ก.ย.52

 

การลงทุนภายนอก
1. เป็นสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชสอ.) เลขทะเบียน 401 ตั้งแต่ 22 ต.ค.30 ถือหุ้น ครั้งแรก 500 บาท
    - ถือหุ้น ๆ ละ 500 บาท จำนวน 480 หุ้น เป็นเงิน 240,000.-บาท
    - ฝากประจำ 24 เดือน (เสริมสภาพคล่องร้อยละ 1 ของเงินฝาก) เป็นเงิน 2,900,000.-บาท
2. เป็นสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ทหาร จำกัด (ช.น.ส.ท.) เลขทะเบียน 108 ตั้งแต่ 30 เม.ย.40 ถือหุ้นครั้งแรก 5,000 บาท
    - ถือหุ้น ๆ ละ 1,000 บาท จำนวน 192  หุ้น เป็นเงิน 192,000.-บาท 
3. บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด
    - ถือหุ้น จำนวน 5,000 หุ้น เป็นเงิน  50,000.-บาท


การให้เงินกู้แก่สมาชิก

1. เงินกู้สามัญ กู้ได้ 60 เท่าเงินเดือน (ไม่รวมเงินเพิ่มอื่น ๆ) แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท  เศษของ 1,000 บาทให้ปัดทิ้ง
     - เป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน และมีทุนเรือนหุ้นชำระแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของเงินกู้  
า ผื- กู้เงินสามัญใช้ทุนเรือนหุ้น หรือเงินฝากในสหกรณ์เป็นหลักประกัน กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินทุนเรือนหุ้นหรือเงินฝากทั้ง หมดที่เป็นหลักประกัน 
ผท- ส่งชำระ 200  งวด ชำระให้เสร็จสิ้นภายในอายุ  60  ปี 
ผิืผ- ส่งชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยได้ร้อยละ 15 ของเงินกู้มีสิทธิ์ขอกู้ใหม่ได้ ยกเว้นกู้เงินทุนเรือนหุ้นและเงินฝาก

เป็นสมาชิก (ปี) กู้ได้ไม่เกิน( เท่า ) อยู่ภายในจำกัดไม่เกิน( บาท )
ตั้งแต่ 6 เดือน แต่ไม่ถึง 3 ปี 40 800,000.00
ตั้งแต่ 3 ปี แต่ไม่ถึง 5 ปี 45 1,000,000.00
ตั้งแต่ 5 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี 50 1,200,000.00
ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป 50 1,500,000.00

     - กู้เงินสามัญใช้ทุนเรือนหุ้น หรือเงินฝากในสหกรณ์เป็นหลักประกัน กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินทุนเรือนหุ้นหรือเงินฝาก แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท
     - ส่งชำระ 150 งวด ชำระให้เสร็จสิ้นภายในอายุ  65  ปี

หลักประกันเงินกัน
วงเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าหุ้น บุคคลค้ำประกัน (คน)
ไม่เกิน 500,000 บาท 3
ตั้งแต่ 500,001 – 1,000,000 บาท 5
ตั้งแต่ 1,000,001 - 2,000,000 บาท 7
2. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
    - เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆ นั้น ให้มีจำนวนไม่เกิน 30,000 บาท  หรือ 2 ใน 3 ของเงินเดือน  (ไม่รวมเงินเพิ่มพิเศษอื่น ๆ ) ของสมาชิกนั้น สุดแต่จำนวนไหนน้อยกว่า
    - ในกรณีที่สมาชิกนั้นกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินไปแล้ว ต้องชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย จนครบตามระยะเวลาจำนวนเดือนที่กำหนดในสัญญาเงินกู้เดิมแล้ว  จึงจะมีสิทธิ์ขอกู้ใหม่ได้

สวัสดิการสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จำกัด จัดสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัว ดังนี้
1. ทุนสวัสดิการช่วยเหลือจัดการศพ
     1.1 สมาชิกสามัญ
เงินช่วยเหลือสมาชิกเสียชีวิต ให้คำนวณ ร้อยละ 10 ของเงินทุนเรือนหุ้นของสมาชิก ที่เสียชีวิต
ann1.2  ครอบครัว (ภรรยาและบุตร)  ให้เงินช่วยเหลือกึ่งหนึ่งของสมาชิก 

หุ้น เงินสวัสดิการ (บาท)
ไม่ถึง 40,000 บาท 9,000
ตั้งแต่ 40,000 บาท แต่ไม่ถึง 70,000 บาท 11,000
ตั้งแต่ 70,000 บาท แต่ไม่ถึง 100,000 บาท 13,000
ตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป 15,000

     1.2  ครอบครัว (ภรรยาและบุตร)  ให้เงินช่วยเหลือครึ่งหนึ่งของสมาชิก
2. ทุนสวัสดิการช่วยเหลือภัยพิบัติต่าง ๆ  
     - ระเบียบกำหนดให้การช่วยเหลือสมาชิกสามัญที่ประสบภัยพิบัติ  รายละไม่เกิน 5,000 บาท
3. ทุนสวัสดิการมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์
     - ปี 55   สหกรณ์จัดสรรไว้ จำนวน 360,000 บาท
     (สหกรณ์ จะดำเนินการมอบทุนการศึกษาบุตรก่อนเปิดภาคเรียน )
ติดต่อ โทร. 73745 , 73729  องค์การ 0 -5530-1218

 


สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved