สระว่ายน้ำ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓

 

 


 สระว่ายน้ำดงภูเกิด

ความเป็นมา

อฮฮ ในปี พ.ศ.๒๕๓๘  ขณะนั้น กองทัพบกโดย  พลโท สุรเชษฐ์    เดชาติวงศ์   แม่ทัพภาคที่  ๓  ได้รับมอบหมายจาก ผู้บัญชาการทหารบก พลเอก วิมล  วงศ์วานิช  เป็นผู้ว่าจ้าง บริษัทวงษ์สยามก่อสร้างจำกัด ก่อสร้างสระว่ายน้ำดงภูเกิด  ศูนย์พัฒนา กีฬากองทัพภาคที่  ๓ ในวงเงิน ๙,๑๙๙,๐๐๐.-บาท โดยเริ่ม ดำเนินการก่อสร้างใน
๓๐ ก.ย.๓๘ และแล้วเสร็จ ใน  ๒๕ ก.ค.๓๙   ต่อมา ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพภาคที่ ๓  ได้ส่งมอบสระว่ายน้ำฯ ให้กับ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓   เป็นผู้ดูแลเมื่อ  ก.ย.๓๙ และ    เริ่มเปิดใช้บริการสระตั้งแต่  ๘  ต.ค.๓๙  เป็นต้นมาดโดยต่อมามี พ.อ. พิทยา วิมะลิน 
รอง ผบ.บชร.๓ เป็นผู้จัดการสระว่ายน้ำดงภูเกิด

สถานที่ตั้งและขนาด

        สระว่ายน้ำดงภูเกิดศูนย์พัฒนากีฬา ทภ.๓  ตั้งอยู่ที่ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ  อ.เมือง จว.พิษณุโลกเป็นสระว่ายน้ำแบบเปิด มีขนาดความยาว ๒๕ เมตร  กว้าง  ๑๓  เมตร  แบ่งออกเป็น ๖ ช่อง  มีปริมาตรน้ำในสระประมาณ   ๖๔๕.๔๕ ลูกบาศก์เมตร  และยังมีสระสำหรับเด็ก ขนาด ยาว  ๙.๒  เมตร  กว้าง ๓.๓๕ เมตร ลึก ๐.๗๕  เมตร ปริมาตรน้ำประมาณ ๒๓ ลูกบาศก์เมตรและยังประกอบไปด้วยอัฒจันทร์  (ไม่มีหลังคา)
๑  แห่ง , ห้องน้ำสำหรับอาบน้ำเปลี่ยนเครื่องแต่งกายแยก ชาย-หญิง, ห้องปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ , ห้องพักผ่อน/ประชุม , ห้องเครื่อง  เป็นต้น

 

 การดำเนินการ


            วัตถุประสงค์
  ฮ?อเพื่อเป็นสวัสดิการและบริการให้สมาชิกข้าราชการทหารบกและครอบครัว  ตลอดจนบุคคลทั่วไปได้ออกกำลังกายโดยการว่ายน้ำ เพื่อให้มีพลานามัยที่ ี่สมบูรณ์ อีกทั้งส่งเสริมกีฬาว่ายน้ำ และการได้เรียนรู้การว่ายน้ำที่ถูกต้องตาม หลักสากล   

ฮษ็ศษ็ฆฏการให้บริการ 
        ข้าราชการนายทหารบกชั้นสัญญาบัตร , นายทหารบกชั้นประทวน , ลูกจ้างของข้าราชการทหารบก และครอบครัว ( เฉพาะสามี ภรรยาและบุตร)      โดยสมัครเป็นสมาชิกสามัญ ค่าสมัคร ๒๐๐ บาท/ปี/คน ค่าบริการลงสระครั้ง ละ ๑๐ บาท
         บุคคลทั่วไป สมัครเป็นสมาชิกวิสามัญ ค่าสมัคร๓๐๐ บาท/ปี/คน ค่าบริการลงสระ ครั้งละ  ๒๐ บาท
         บุคคลที่ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิก  ค่าบริการลงสระครั้งละ  ๔๐ บาท

  กำหนดเวลาเปิด - ปิด บริการ

์ฺฮ?์ฺ์ศิสิิสาวันจันทร์ – ศุกร์                                       เวลา  ๑๖.๐๐ - ๒๐.๓๐ น.
            วันเสาร์ – อาทิตย์  และวันหยุดราชการ      เวลา  ๐๙.๐๐ - ๒๐.๓๐ น.

 

สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved