สนามยิงปืน กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓

 


พันเอก มาโนช ลบเมฆ


๖ พฤศจิกายน ๒๕๑๘ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๑


 

สนามยิงปืน ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ

ความเป็นมา

อฮฮ สนามยิงปืนค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ  ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๐ โดย พ.อ. มาโนช ลบเมฆ ผบ.บชร.๓ ผู้ริเริ่มการก่อสร้าง ชื่อเดิม  สนามยิงปืนกองบัญชาการช่วยรบที่ ๓  เป็นสนามเปิดสำหรับรองรับการฝึกซ้อม ของนักกีฬาเขต  และนักกีฬากองทัพบกโดย ได้รับงบประมาณจาก กองทัพบก จำนวน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท มีหน่วยงาน  ทหาร  ตำรวจ ร้านค้า ห้างหุ้นส่วน รวมทั้งสถาบันการศึกษาภายใน จว.พ.ล. ให้การสนับสนุนงบประมาณ  และอุปกรณ์ ก่อสร้าง ควบคุมดำเนินการก่อสร้างเดิมโดย  พ.ต.ท.ณรงค์  อมาตยกุล   (ยศขณะนั้น) ปัจจุบันสนามยิงปืนฯ ประกอบด้วย
๑.   สนามยิงปืนอัดลมระยะ  ๑๐   เมตร        จำนวน    ๓๒    ช่องยิง
๒.   สนามยิงปืนสั้นระยะ      ๒๕   เมตร       จำนวน    ๓๐    ช่องยิง
๓.   สนามยิงปืนยาวระยะ     ๕๐   เมตร        จำนวน    ๓๐    ช่องยิงคณะกรรมการประจำสนามยิงปืนค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
๑.  พ.อ.วิทยา          เพ็งสุข          ผู้จัดการสนามยิงปืน
๒.  -                                      รองผู้จัดการสนามยิงปืน
๓. พ.ท.นพดล          กุลานุสนธิ์    กรรมการ/เลขานุการ
๔. จ.ส.อ.วราวุฒิ       รวบยอด      เจ้าหน้าที่สนาม
๕. ส.อ.คำรณ           กล้าหาญ      เจ้าหน้าที่สนาม
๖. จ.ส.อ.สุชาติ         พรามนาค    เจ้าหน้าที่สนามอัตราค่าใช้บริการสนาม
                . สมาชิกค่าใช้บริการสนามครั้งละ                 ๓๐     บาท
                . บุคคลทั่วไปค่าใช้บริการสนาม  ครั้งละ            ๖๐     บาท
                . สมาชิกตลอดชีพ (VIP) ใช้บริการสนามไม่เสียค่าบริการ


อัตราค่าสมัครสมาชิก
                . สมัครสมาชิกรายปี                 ๓๕๐  บาท
                . สมัครสมาชิกตลอดชีพ (VIP) ๒,๕๐๐  บาท
       

การให้บริการ 
  กำหนดเวลาเปิด - ปิด บริการ

์ฺฮ?์ฺ์ศิสิิสาวันจันทร์ – ศุกร์                     เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
            วันเสาร์ – อาทิตย์  และวันหยุดเวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

หมายเหตุ: หยุดวัน พฤหัสสบดี และวันหยุดนักขัตฤกษ

 

 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved