สมเด็จพระเอกาทศรถ

            คำนำ
ตอนที่ ๑ พระราชประวัติสมเด็จพระเอกาทศรถ
ตอนที่ ๒ สงครามครั้งแรกของสมเด็จพระเอกาทศรถ
ตอนที่ ๓ สงครามต่อมา และ การรบที่ต่าง ๆ
ตอนที่ ๔ พระราชกรณียกิจด้านการเมืองการปกครอง
ตอนที่ ๕ พระราชกรณียกิจ ด้านเศรษฐกิจและการค้า
ตอนที่ ๖ พระราชกรณีย์กิจด้านการศาสนา
ตอนที่ ๗ พระราชกรณียกิจด้านการทูต
ตอนที่ ๘ บทวิเคราะห์เหตุการณ์ในรัชสมัยสมเด็จพระเอกาทศรถ
ตอนที่ ๙ ปกิณกะ
บรรณานุกรม

เรียบเรียงโดย พ.ท.วิษณุ วิจิตรพงษา


บทเสภาเทิดพระเกียรติถวายสมเด็จพระเอกาทศรถ

ประพันธ์โดย : พลตรี พิจิตร ขจรกล่ำ
ขับเสภาโดย : นาย รัตนชัย ตัญญะ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช


 

กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓
หมู่ ๒ บ้านดงภูเกิด ต.อรัญญิก อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5524-5046-50 ต่อ 73600,73827
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved