วิสัยทัศน์กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓
กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓  เป็นหน่วยส่งกำลังบำรุงหลัก  ของกองทัพภาคที่ ๓ ที่ได้รับความเชื่อถือจากทุกหน่วยและส่วนราชการ
ด้วยการบริหารจัดการที่ยึดถือระเบียบคำสั่งอย่างเคร่งครัด ถูกต้องและทันเวลา

สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved