พลตรี สุปัญญา วิไลรัตน์

ผู้บัญชาการ กองบัญชาการช่วยรบที่ 3

     

พันเอก อำนาจ   ศรีมาก

รองผู้บัญชาการ

กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 (1)

 

พันเอก กฤษณะ   ภู่ทอง

รองผู้บัญชาการ

กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 (2)

     

พันเอก คณิศร อาสมะ

เสนาธิการ กองบัญชาการช่วยรบที่ 3

 

พันเอก มนตรี พูลทวี

รองเสนาธิการ กองบัญชาการช่วยรบที่ 3

สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved