พันเอก พิสิษฐ์ ตระกูลดิษฐ์  
๑ ตุลาคม ๒๕๑๒ - ๗ กันยายน ๒๕๑๔

พันเอก ฝังพร บุญเลี้ยง
๗ กันยายน ๒๕๑๔ - ๑ ตุลาคม ๒๕๑๔

พันเอก ชุบ สุรเทพ
๗ กันยายน ๒๕๑๔ - ๑ ตุลาคม ๒๕๑๖

พันเอก เสถียร ศุกระศร
๑ ตุลาคม ๒๕๑๖ - ๖ พฤศจิกายน ๒๕๑๘

พันเอก มาโนช ลบเมฆ
๖ พฤศจิกายน ๒๕๑๘ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๑

พันเอก ประทวน กิตติรัต
๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๑ - ๓ ธันวาคม ๒๕๒๒
๔ ธันวาคม ๒๕๒๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๒๖
     

พลตรี กำจัด บูรณะสัมฤทธ์
๑ ตุลาคม ๒๕๒๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๒๘

พลตรี อรุณ วันรักษ์
๑ ตุลาคม ๒๕๒๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๓๑

พลตรี ปริญญา สิงหรักษ์
๑ ตุลาคม ๒๕๓๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๓๔
     

พลตรี วิทวัส เตมียบุตร
๑ ตุลาคม ๒๕๓๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๓๗

พลตรี อุทัย ชินวัตร
๑ ตุลาคม ๒๕๓๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๐

พลตรี ประวิทย์ กลิ่นทอง
๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๔
     

พลตรี วีระศักดิ์ คุปตานนท์
๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗

พลตรี สังคม จันทรธรรม
๑ เมษายน ๒๕๔๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘

พลตรี ธานินท์ เกตุทัต
๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐
     

พลตรี ธงชัย เทพารักษ์
๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๑

พลตรี วิเชียร ไชยปกรณ
๑ เมษายน ๒๕๕๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒

พลตรี อาธิศักดิ์   สุขสวัสดิ์วงศ
๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ - ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔
       

พลตรี การุญ รัตนสุวรรณ
๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

พลตรี ณพล รังสรรค์สวัสดิ์
๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

พลตรี จรูญ แป้นแก้ว
๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
 
     
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved