กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ เป็นหน่วยในอัตราของ ทภ.๓  มีภารกิจสนับสนุนทางการส่งกำลัง
บำรุงแก่หน่วย ในอัตราของ  ทภ.๓  และหน่วยที่บรรจุมอบ หรือขึ้นสมทบ หรือหน่วยอื่น ๆ ตามที่
กองทัพบกกำหนด  โดยมีพันธกิจงานการส่งกำลังบำรุง  ประกอบด้วย
        ๑. การส่งกำลัง (SUPPLY) ได้แก่  งานการส่งกำลัง สป.๑ ,  สป.๒ - ๔ ( เว้นชิ้นส่วนซ่อม
อากาศยาน ) , สป.๓  ดำเนินการเรื่องสิ่งอุปกรณ์จำหน่าย รับผิดชอบ   โดย พัน สบร.๒๓ บชร.๓ 
การส่งกำลัง สป.๕     รับผิดชอบ  โดย พัน สพ.กระสุน ๒๓ บชร.๓  และการส่งกำลัง สป.สาย
แพทย์รับผิดชอบ โดย พัน สร.๒๓ บชร.๓ 
 
        ๒. การซ่อมบำรุง (MAINTENANCE) ได้แก่งานการซ่อมบำรุง (ขั้น๓และ ๔) ดำเนินการ
กู้ซ่อม และส่งยุทโธปกรณ์ของหน่วยในพื้นที่รับผิดชอบ  เว้น  สายแพทย์ , การสัตว์ และอากาศยาน และซ่อมบำรุง ( ขั้น  ๓  และ  ๔ ) เป็นส่วนรวมให้กับหน่วยสนับสนุนโดยตรงของกองพล 

        ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคแก่หน่วยทหารในพื้นที่รับผิดชอบ   ตลอดจนทำหน้าที่เป็นตำบลรวบรวมสิ่งอุปกรณ์เพื่อการส่งกลับ  รับผิดชอบ  โดย
พัน ซบร.๒๓ บชร.๓    และการซ่อมบำรุง สป. สายแพทย์ในพื้นที่   รับผิดชอบโดย   พัน สร.๒๓ บชร.๓
        
        
        ๓.  การขนส่ง (TRANSPORTATION) ได้แก่ การสนับสนุนการขนส่งกำลังพล และยุทโธปกรณ์ ให้แก่หน่วยในพื้นที่รับผิดชอบ    รับผิดชอบโดย
พัน ขส.๒๓ บชร.๓
        ๔. การบริการทางการแพทย์ (HEALTH SERVICE SUPPORT) ได้แก่ จัดการบริการเสนารักษ์ ให้กับหน่วยในพื้นที่รับผิดชอบของ ทภ.๓  เพิ่มเติมขีดความสามารถให้กับ หน่วยเสนารักษ์ในระดับกองพล   จัดชุดศัลยกรรมสนามสนับสนุนหน่วยในแนวหน้า รับผิดชอบโดยโดย พัน สร.๒๓ บชร.๓
        ๕. การบริการอื่น ๆ (OTHER SERVICE)   ได้แก่ การป้องกัน และทำลายล้างเคมี , ชีวะ รังสีอย่างจำกัด และการจัดบริการด้านการศพ   รับผิดชอบ โดย พัน สบร.๒๓ บชร.๓   และการทำลายล้างวัตถุระเบิด   รับผิดชอบ  โดย พัน สพ.กระสุน ๒๓ บชร.๓ 


สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved