เจตนารมณ์ของ ผบ.บชร.๓

           กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓  เป็นหน่วยให้การสนับสนุนทางการส่งกำลังบำรุงแก่หน่วยต่างๆ  ในพื้นที่ของกองทัพภาคที่ ๓  และการที่จะสามารถ ตอบสนองภารกิจอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ได้นั้น
           กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓  จะต้องพัฒนาในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคลากรในทุกระดับ จะต้องพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถตามหน้าที่ ที่รับผิดชอบ ก้าวให้ทันตามความเปลี่ยนแปลง ในยุคแห่งเทคโนโลยมีความเข้าใจในหน้าที่ และศึกษาระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับงานการส่งกำลังบำรุงอย่างถ่องแท้ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อภารกิจ ได้อย่างรวดเร็วทันเวลา โดยไม่ทิ้งความถูกต้อง และที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ การเป็นทหารที่มีวินัย และมีอุดมการณ์ของความเป็นทหาร
         สำหรับการดำเนินการตามนโยบายนั้น ต้องยึดปฎิบัติตามแนวทางที่ผู้บังคับบัญชาได้วางไว้อย่างจริงจังพร้อมๆ ไปกับการควบคุม กำกับดูแลการปฎิบัติตามสายการบังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด รวมทั้งต้องมีการตรวจสอบวิเคราะห์ และประเมิณผลการปฎิบัติ เพื่อนำไปแก้ไข ปรับปรุงการปฎิบัติงาน ให้มีความ สมบูรณ์มุ่งสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการคือ "มีความพร้อม ทุกสถานการณ์   เป็นทหารอาชีพที่มีเกียรติ  เทิดทูนสถาบันชาติ  ศาสน์  กษัตริย์"

 
 
jjjjjพลตรี สุปัญญา วิไลรัตน์      
ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๓
   

  
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved