บชร.๓ จัดตั้งขึ้นตามคำสั่ง ทบ.ที่ ๒๒๒/๒๕๑๒ ลง ๒๔ มิ.ย.๑๒ โดยให้เป็นหน่วยขึ้นในการบังคับบัญชาของ ทภ.๓ มีที่ตั้งปกติอยู่ที่ ดงภูเกิด ต.อรัญญิก อ.เมือง จว.พิษณุโลก เป็นหน่วยส่งกำลังบำรุงระดับกองทัพภาค หน่วยที่ ๒ ที่จัดตั้งขึ้นใน กองทัพบกการดำเนินการ ขั้นต้น บชร.๓ ได้เปิดสำนักงานชั่วคราวขึ้นทีสโมสรบันเทิงทัพ (อาคารหลังเก่า ) ในค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และได้ย้ายเข้าที่ตั้ง ปกติถาวร เมื่อ ๓ ก.ย.๑๓
     บชร.๓ มีหน่วยขึ้นตรงที่ได้รับการบรรจุมอบครั้งแรก ๔ หน่วย ตามคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ ๔๗/๑๑ ลง ๕ เม.ย.๑๑ คือ
     ๑. ร้อย.พธ.สนต.ที่ ๒ บชร.๓
     ๒. ร้อย.ส.ส่งกำลังและซ่อมบำรุง สน.บชร.๓
     ๓. ช.ร้อยที่ ๒๑๘ บชร.๓
     ๔. ร้อย.สพ.ส่งกำลังสนาม บชร.๓

     ตามคำสั่ง ทบ.ที่ ๕๒๖/๒๕ ลง ๙ พ.ย.๑๔ ให้โอนการบังคับบัญชาหน่วยต่าง ๆ อีก ๗ หน่วย มาขึ้นการบังคับบัญชากับ บชร.๓ คือ
    ๑. ร้อย.ขส.ที่ ๖
     ๒. รพ.สนามที่ ๓
     ๓. รพ.สัตว์ จทบ.อ.ต.
     ๔. ร้อย.สพ.กระสุนที่ ๓
     ๕. แผนกที่ ๓ กองคลังแสง สพ.ทบ.
     ๖. สถานีคลังน้ำมัน จทบ.พ.ล.
     ๗. สถานีคลังน้ำมัน มทบ.๗
 
      ซึ่งต่อมาหน่วยดังกล่าวได้มีการเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ ร้อย.ขส.ที่ ๖ และ สถานีคลังน้ำมัน จทบ.พ.ล. บชร.๓ ได้มอบการบังคับบัญชาให้กับ มทบ./จทบ. ในพื้นที่ บชร.๓ จะสั่งการปฏิบัติโดยตรงต่อหน่วยในเรื่องการส่งกำลังบำรุงเท่านั้น , แผนกที่ ๓ กองคลังแสง ฯ สพ.ทบ. ได้ขอคืนไปขึ้นกับ สพ.ทบ.ตามเดิม ในห้วงต่อมา ส่วนสถานีคลังน้ำมัน มทบ.๗ ได้โอนการบังคับบัญชาให้กลับไปขึ้น มทบ.๗ ตามเดิม ตามคำสั่ง ทบ. ที่ ๒๓๕/๒๕๑๘ ลง ๑๖ พ.ค.๑๘ และ ยุบโรงพยาบาลสัตว์ จทบ.อ.ต.ในปี ๒๕๒๑
     ได้มีการจัดตั้งหน่วยเพิ่มเติมให้กับ บชร.๓ อีกตามแผนเสริมสร้างกำลังกองทัพ (แผนราม -คำแหง) ซึ่งเริ่มดำเนินการในปี ๒๕๑๖ คือ

     ๑. ช.ร้อย.ที่ ๒๑๔ บชร.๓
     ๒. ส่วนแยก สพ.ส่งกำลังทั่วไป บชร.๓
     ๓. ร้อย.ขส.รยบ.เบาที่ ๒ บชร.๓
     ๔. ชุดควบคุมการเคลื่อนย้าย บชร.๓
     ๕. คลังเวชภัณฑ์ บชร.๓
     ๖. ชุด ทลร.ที่ ๓ บชร.๓

    
     ตามโครงการรามสูร ปี ๒๕๑๖ บชร.๓ ได้รับการจัดตั้งหน่วยอีก ๑ หน่วยคือ ร้อย.สพ.สนับสนุนทั่วไป บชร.๓ และหน่วยสุดท้ายที่ได้รับการจัดตั้งใน บชร.๓ คือ มว.วศ. ซึ่งจัดตั้งตาม โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพ ปี ๑๗
     ต่อมาในปี ๒๕๒๗ ทบ.ได้ออกคำสั่ง ทบ. ( เฉพาะ ) ที่ ๑๓๔/๒๗ ลง ๒๕ พ.ค.๒๗ เรื่องปรับการจัดหน่วย บชร.๓ ให้เป็นแบบพันธกิจ โดยให้ บชร.๓ ดำเนินการรวมหน่วยทั้ง ๑๙ หน่วย ดังกล่าวข้างต้นที่มีพันธกิจคล้ายคลึงกันเข้าด้วยกันเป็นกลุ่ม ประกอบกำลังเป็นหน่วยระดับกองพัน ตามพันธกิจ รวมเป็น ๕ กองพัน ดังเช่นในปัจจุบันคือ
     ๑. พัน.สบร.๒๓ บชร.๓
     ๒. พัน.ซบร.๒๓ บชร.๓
     ๓. พัน.ขส.๒๓ บชร.๓
     ๔. พัน.สร.๒๓ บชร.๓
     ๕. พัน.สพ.กระสุน ๒๓ บชร.๓
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved